a毛看片免费观看视频下载

  1. <form id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></form>
   <address id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></nobr></address>

   HAKKIMIZDA & TAR?H?E

   “E?siz”. Ba?ka hi?bir kelime Museum Hotel’i tek ba??na bu kadar iyi tan?mlayamaz! Binlerce y?ll?k Kapadokya tarihini her bir k??esinde hissedebilece?iniz muhte?em konumu, al???lm???n d???ndaki “Müze” konsepti, birbirinden tamamen farkl? ve paha bi?ilmez antikalarla dekore edilmi? 30 ?ok ?zel kaya ve geleneksel ta? odas?, nefes kesici manzaras?, Türkiye’nin tek Relais & Chateaux hizmet kalitesi, 30 odaya hizmet etmek i?in ?zel olarak e?itilmi? 55 ki?ilik se?kin ekibi ile sundu?u kusursuz hizmet kalitesi ve birbirinden büyüleyici detaylar?yla, Museum Hotel “e?siz”dir.

   1998 y?l?nda Indigo Turizm (Group) Y?netim Kurulu Ba?kan? Sn. ?mer Tosun taraf?ndan restorasyonuna ba?lanan Museum Hotel, 2002 y?l?nda d?nemin Turizm Bakan? Sn. Erkan Mumcu taraf?ndan resmi a??l??? yap?larak INDIGO markas? alt?nda hizmet vermeye ba?lam??t?r.

   Sadece 30 ?ok ?zel odas? bulunan Museum Hotel, tahmin edilenin aksine olduk?a geni? ve bir o kadar da “e?siz” bir alana konumlanm??t?r. Eski harabe, ma?ara ve y?k?nt? evlerin asl?na sad?k kal?narak, ?zenle restore edilmesi sonucu meydana gelen Museum Hotel, Kapadokya b?lgesinin “ilk lüks oteli” olarak bu alanda Kapadokya i?in olduk?a se?kin bir ?rnek olmay? ba?arm??t?r.

   E?siz konumu sayesinde oda ve süitlerinin ?ok büyük bir b?lümü, Restaurant, Teraslar ve Barlar?n?n ise tamam? Kapadokya’n?n muhte?em manzaras?na hakim olan Museum Hotel’den; G?reme vadisi, A?k vadisi, Güvercinlik Vadisi, K?z?l Vadi, Avanos ve Erciyes da?? gibi g?rsel anlamda Kapadokya'n?n en ?nemli g?rsel güzellikleri ku?bak??? seyredilebilmektedir. A??ld??? ilk günden itibaren se?kin misafirlerine en ?zel ve etkileyici hizmeti sunmay? hedef edinmi? olan Museum Hotel, Kapadokya b?lgesini ziyaret eden en se?kin misafirlerin de?i?mez ve ?ncelikli tercihidir. 

   Museum Hotel’in konumland??? ?zel alan binlerce y?ll?k onlarca ma?ara ve ta? evlerden olu?maktad?r. Museum Hotel bünyesinde bulunan ve olduk?a titiz bir restorasyon i?leminden ge?mi? ma?aralarda, t?pk? tarihi U?hisar kalesinde oldu?u gibi, Hitit, Pers ve ilk H?ristiyanlar olan Romal?lar?n ya?ad?klar? bilinmektedir. Sel?uklu d?nemiyle birlikte elle yontulmu? sar? ta?larla yap?lan evler de ya?am yerleri olarak kullan?lmaya ba?lam??t?r. Bünyemizdeki ta? evler bugün; Resepsiyon, Ta?k??k, Eflatun Suite ve Restaurant (Lil’a) olarak de?erlendirilmi?tir.

   Museum Hotel’in bulundu?u b?lgede son d?nemde ya?ayan halk?n Tekeli boyuna ait olduklar? bilinmektedir. Bu yüzden de Museum Hotel’in bulundu?u mahalle “Tekeli” olarak adland?r?lm??t?r. Tekeli boyu ayn? zamanda Akhal-Teke olarak bilenen me?hur at cinsini de Anadolu’ya getiren Y?rük Türkmen boyu olarak da ün salm??t?r. O zamanlar “Güzel atlar diyar?” olarak bilinen Kapadokya, Tekeliler i?in fazlaca davetkar olmas? ka??n?lmaz bir tarihi ger?ek olsa gerek. Binlerce y?ld?r Hitit, Pers, Roma, Bizans, Sel?uklu ve Osmanl?lar taraf?ndan ev, ah?r, mutfak ve depo gibi bir?ok ama? i?in kullan?lm?? olan bu ender ma?ara ve ta? evler, günümüzde ?ok ?zenli bir projenin sonucu olarak Museum Hotel kalitesi ve ?zeniyle hizmet vermektedir. 

   Museum Hotel g?stermi? oldu?u kalite anlay???n?n bir sonucu olarak, dünya otelcilik sekt?rünün en prestijli ?düllerinden olan International Hotel Awards 2013 taraf?ndan En ?yi Otel Mimarisi ve En ?yi Otel Restorasyonu ve Yenilemesi ?düllerinin sahibi olmu?tur. 

   Museum Hotel restorasyonlar? 1998 y?l?nda ba?lam?? olup, halihaz?rda bünyesinde bulunan bir?ok ma?aran?n restorasyonuna devam edilmektedir. 

   Museum Hotel Cappadocia HAKKIMIZDA & TAR?H?E

   Neden 'MUSEUM' ?

   Projenin fikir babas? ve Indigo Group Y?netim Kurulu Ba?kan? Sn. ?mer Tosun; Osmanl?, Sel?uklu, Bizans, Roma ve Hitit d?nemlerini kapsayan ?ok geni? bir koleksiyona sahip se?kin bir antika koleksiyoncudur. Projenin en ba??ndan itibaren otel misafirlerinin odalar?nda y?llar ?ncesini ya?amalar?, Kapadokya kültürünü tüm ayr?nt?lar?yla tatmalar? ve Museum Hotel’in misafirlerine “ya?ayan müze” tecrübesi ya?atmas? planlanm??t?r. Museum Hotel'in tüm odalar?, Restaurant, Lobby ve de d?? mekanlar? Nev?ehir Müze’sine kay?tl? paha bi?ilmez antikalarla dekore edilmi?tir. 

   Müze Konsepti Hakk?nda

   Museum Hotel Cappadocia
   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright