a毛看片免费观看视频下载

  1. <form id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></form>
   <address id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></nobr></address>

   Ki?isel Verileri Koruma, ??leme, Saklama ve ?mha Politikas?

   ?ND?GO GRUP TUR?ZM VE T?CARET ANON?M ??RKET?

   K???SEL VER?LER? KORUMA, ??LEME, SAKLAMA VE ?MHA POL?T?KASI

   1. G?R?? 

   1.1. Politikan?n Amac? ve Kapsam? 

   ??bu Ki?isel Verilerin ??lenmesi ve Korunmas? Politikas? (“Politika”), ?ND?GO GRUP TUR?ZM VE T?CARET ANON?M ??RKET? ‘nin (“?irket”) 6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanununa, Avrupa Birli?i Genel Veri Koruma Tüzü?ü(General Data Protection) ‘ne ve ikincil düzenlemelere uyumlulu?unun sa?lanmas?n? ve ?irket taraf?ndan ki?isel verilerin korunmas? ve i?lenmesine ili?kin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini ama?lamaktad?r. Politika, ki?isel verilerin i?leme ?artlar?n? belirlemekte ve ki?isel verilerin i?lenmesinde ?irket taraf?ndan benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktad?r. Bu ?er?evede Politika, ?irket taraf?ndan Kanun kapsam?ndaki tüm ki?isel veri i?leme faaliyetlerini, ?irket’in i?ledi?i tüm ki?isel verilerin sahiplerini ve i?ledi?i tüm ki?isel verileri kapsamaktad?r. 

   1.2. Yürürlük ve De?i?iklik 

   Politika, ?irket taraf?ndan internet sitesinde yay?mlanarak kamuoyuna sunulmu?tur. Ba?ta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin ?eli?mesi halinde mevzuat hükümleri uygulan?r. ?irket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

   2. VER? SORUMLUSU TARAFINDAN K???SEL VER? ??LEME FAAL?YETLER?NE Y?NEL?K VER? SAH?PLER?, VER? ??LEME AMA?LARI VE VER? KATEGOR?LER? 

   2.1. Veri Sahipleri 

   Politika kapsam?ndaki veri sahipleri, ?irket taraf?ndan ki?isel verileri i?lenmekte olan tüm ger?ek ki?ilerdir. Bu ?er?evede genel olarak veri sahibi kategorileri a?a??daki ?ekildedir: 

   Mü?teri: ?irket’in sundu?u ürün ve hizmetlerden yararlanan ger?ek ki?ileri ifade etmektedir.

   Potansiyel Mü?teri: ?irket’in sundu?u ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini g?steren, mü?teriye d?nü?me potansiyeli olan ger?ek ki?ileri ifade etmektedir. 

   Ziyaret?i: ?irket merkezi, otel, yerle?ke ve internet sitesini ziyaret eden ger?ek ki?ileri ifade etmektedir. 

   ?al??an Aday?: ?irket ’e CV g?ndererek veya ba?ka y?ntemlerle i? ba?vurusu yapan ger?ek ki?ileri ifade etmektedir. 

   ?al??an: ?irket ?al??an? olan ger?ek ki?iler.

   Tedarik?i: ?irket’ten ald??? talimatlar do?rultusunda ve ?irket ile aras?ndaki s?zle?meye dayanarak ?irket’in ticari faaliyetlerini sürdürmesine y?nelik hizmet sunan taraflar

   ?? Orta??: ?irket’in ticari faaliyetlerini yürütürken i? ortakl??? kurdu?u taraflar

   Hissedarlar: ?irket ortaklar?

   ??üncü Ki?iler: Yukar?da yer verilen veri sahibi kategorileri hari? ger?ek ki?ileri ifade etmektedir.

   Veri sahibi kategorileri genel bilgi payla??m? amac?yla belirtilmi?tir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsam?na girmemesi, Kanun’da belirtildi?i ?ekilde veri sahibi niteli?ini ortadan kald?rmamaktad?r.

   2.2. Ki?isel Veri ??leme Ama?lar? 

   ?irket taraf?ndan ki?isel verileriniz ve ?zel nitelikli ki?isel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan ki?isel veri i?leme ?artlar?na uygun olarak a?a??daki ama?larla i?lenebilmektedir: 

   • ?nsan Kaynaklar? operasyon ve faaliyetlerin kurgulanmas? ve icras? ve geli?tirilmesi 
   • ?irkete ?zel ticari faaliyetlerin kurgulanmas?, koordine edilmesi, geli?tirilmesi, icras?, i? geli?tirmeye ve ticari aktivitelere y?nelik faaliyetlerin planlanmas? ve icras? 
   • ?irket'in ve ?irket'le i? ili?kisi i?erisinde olan ilgili ki?ilerin hukuki, teknik ve ticari-i? güvenli?inin temin edilmesi ile yükümlülüklerin ifas?na y?nelik faaliyetlerin ger?ekle?tirilmesi 
   • Kurumsal ili?kilerinin planlanmas?, icras? ve y?netilmesi 
   • Talep ve ?ikayet y?netimi ile sat?? sonras? süre?lerin kurgulanmas? ve icras?

   ?rün ve hizmetlerin ki?ilere g?re ?zelle?tirilmesi, profilleme, tan?t?m ve pazarlanmaya y?nelik faaliyetlerin kurgulanmas? ve icras? ba?ta olmak üzere;

   Dilek, ?ik?yet ve ?nerilerinizin de?erlendirmeye al?nabilmesi ve ileti?im,

   ? Mü?terilerle kurulan s?zle?melerin ifas? ve mü?terilerle ili?kilerin yürütülmesi, y?netilmesi, planlanmas? ve icras?,

   ? Ticari i?lerin, ?al??malar?n, operasyonlar?n geli?tirilmesine, takibine, kontrolüne y?nelik faaliyetlerin planlanmas? ve icras?,

   ? Finans ve muhasebeye y?nelik faaliyetlerin planlanmas?, takibi ve icras?,

   ? Sistemlere eri?ime y?nelik faaliyetlerin/geli?tirmelerin ve analizlerin ger?ekle?tirilmesi, planlanmas? ve icras?,

   ? Bili?im Teknolojileri ve veri güvenli?i faaliyetlerinin planlanmas? ve icras?,

   ? Kontrol, veri y?netimi, analiz, sosyal ama?l? aktivite, süre? geli?tirme ve benzeri faaliyetlere y?nelik ?al??malar ile ilgili raporlamalar?n ger?ekle?tirilmesi,

   ? ?irketin fiziki/elektronik güvenli?ine y?nelik ?al??malar?n planlanmas? ve icras?,

   ? Marka hakk?ndaki alg? düzeyini art?rmaya y?nelik aksiyonlar?n ve marka y?netimi faaliyetlerinin planlanmas? ve icras?,

   ? Mü?terilere y?nelik reklam, sat?? ve pazarlamaya y?nelik operasyonlar?n planlanmas? ve icras?,

   ? Mü?terilerin kullan?m al??kanl?klar?n?, e?ilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geli?tirilmesi

   ? ?al??anlar?n s?zle?meleri kapsam?nda yap?lmas? gereken ?demelere ili?kin i?lemlerin ger?ekle?tirilmesi,

   ? Mü?terilerle s?zle?me ili?kisi i?erisine girmeye veya s?zle?me yenilemeye y?nelik operasyon, ara?t?rma, analiz, raporlama faaliyetlerinin ger?ekle?tirilmesi,

   ? S?zle?me ?ncesi ve s?zle?me sonras? ili?kilerin yürütülmesi, sat?? sonras? hizmetler ve s?zle?mesel ili?kiden do?an yükümlülüklerin yerine getirilmesine y?nelik i?lem ve faaliyetlerin ger?ekle?tirilmesi ve takibi,

   ? Tedarik?i/bayi/i? orta?? ile ili?kilerin y?netimi, geli?tirilmesi, planlanmas? ve icras?,

   ? ?retim ve/veya operasyon süre?lerinin planlanmas? ve icras?,

   ? ?? süreklili?inin sa?lanmas? faaliyetlerinin planlanmas? ve/veya icras?, ? Stratejik planlama faaliyetlerinin icras?; gibi ama?lar (hepsi birlikte “Ama?lar”) kapsam?nda i?leyebilmekteyiz.

   2.3. Ki?isel Veri Kategorileri 

   ?irket taraf?ndan a?a??da kategorize edilmi? ki?isel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan ki?isel veri i?leme ?artlar?na uygun olarak i?lenmektedir: 

   K???SEL VER? KATEGOR?ZASYONU A?IKLAMA 

   Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdan?, ikametg?h, pasaport, avukatl?k kimli?i, evlilik cüzdan? gibi dokümanlarda yer alan ki?inin kimli?ine dair tüm bilgiler 

   ?leti?im Bilgisi Telefon numaras?, adres, e-mail gibi veri sahibiyle ileti?im kurulmas?na y?nelik bilgiler 

   Aile Bireyleri ve Yak?n Bilgisi Sundu?umuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya ?irketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amac?yla i?lenen ki?isel veri sahibinin aile bireyleri ve yak?nlar? hakk?ndaki bilgiler 

   Mü?teri ??lem Bilgisi ?rün ve hizmetlerimizin kullan?m?na y?nelik kay?tlar ile mü?terinin ürün ve hizmetleri kullan?m? i?in gerekli olan talimatlar? ve talepleri gibi bilgiler 

   Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel mek?na giri?te, fiziksel mek?n?n i?erisinde kal?? s?ras?nda al?nan kamera kay?tlar?, telefon aramalar? ses kay?tlar? gibi kay?tlar ve belgelere ili?kin ki?isel veriler

   ??lem Güvenli?i Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenli?imizi sa?lamam?z i?in i?lenen ki?isel verileriniz 

   Finansal Bilgi ?irketimizin ki?isel veri sahibi ile kurmu? oldu?u hukuki ili?kinin tipine g?re yarat?lan her türlü finansal sonucu g?steren bilgi, belge ve kay?tlara ili?kin i?lenen ki?isel veriler 

   Hukuki ??lem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklar?m?z?n tespiti, takibi ve bor?lar?m?z?n ifas? ile kanuni yükümlülüklerimiz ve ?irketimizin politikalar?na uyum kapsam?nda i?lenen ki?isel veriler 

   ?zlük Bilgisi Bordro bilgileri, Disiplin soru?turmas?, ??e giri? belgesi kay?tlar?, Mal bildirimi bilgileri, ?zge?mi? bilgileri, Performans de?erlendirme raporlar? v.b.

   Mesleki Deneyim Bilgisi Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek i?i e?itim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.

   Pazarlama Bilgisi Al??veri? ge?mi?i bilgileri, Anket, ?erez Kay?tlar?, Kampanya ?al??mas?yla elde edilen bilgiler v.b.

   G?rsel ve ??itsel Kay?tlar G?rüntü ve ses kay?tlar? gibi,

   ?zel Nitelikli Veri Ki?ilerin ?rk?, etnik k?keni, siyasi dü?üncesi, felsefi inanc?, dini, mezhebi veya di?er inan?lar?, k?l?k ve k?yafeti, dernek, vak?f ya da sendika üyeli?i, sa?l???, cinsel hayat?, ceza mahk?miyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ?zel nitelikli ki?isel veridir. 

   Di?er Bilgiler ?irketimize y?neltilmi? olan her türlü talep veya ?ik?yetin al?nmas? ve de?erlendirilmesine ili?kin ki?isel veriler, ki?inin ürün ve hizmetler hakk?nda yapt??? taleplerle ilgili al?nan bilgiler ve kay?tlar, pazarlama amac?yla kullan?lacak ki?iyle yap?lan memnuniyet anketleri, pazarlama amac?yla kullan?lacak ki?inin hobileri, pazarlama amac?yla kullan?lacak ki?inin al??kanl?klar?, pazarlama amac?yla kullan?lacak ki?inin be?enilerini g?steren raporlar ve de?erlendirmeler, pazarlama amac?yla kampanya ?al??malar? neticesinde elde edilen bilgiler ve de?erlendirmeler, ki?inin ürün ve hizmetler hakk?nda yapt??? ?ikayetlerle ilgili toplanan bilgiler ve kay?tlar, ?zel gün bilgisi.

   3. K???SEL VER?LER?N ??LENMES?NE ?L??K?N ?LKELER VE ?ARTLAR 

   3.1. Ki?isel Verilerin ??lenmesine ?li?kin ?lkeler 

   ?irket taraf?ndan ki?isel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan ki?isel veri i?leme ilkelerine uygun olarak i?lenmektedir. Bu ilkelere her bir ki?isel veri i?leme faaliyeti a??s?ndan uyulmas? zorunludur:

   ? Ki?isel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallar?na uygun olarak i?lenmesi; ?irket, ki?isel verilerinizin i?lenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; ki?isel verileri i?lenme amac? ile s?n?rl? olarak i?lemeye ve veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate almaya ?nem verir.

   ? Ki?isel verilerin do?ru ve güncel olmas?; ?irket taraf?ndan i?lenen ki?isel verilerinizin güncel olup olmad???na, buna ili?kin kontrollerin yap?lmas?na dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda do?ru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakk? tan?n?r.

   ? Ki?isel verilerin belirli, a??k ve me?ru ama?lar i?in i?lenmesi; ?irket, her bir ki?isel veri i?leme faaliyetinden ?nce veri i?leme ama?lar?n? tespit eder ve bu ama?lar?n hukuka ayk?r? olmamas?na dikkat eder.

   ? Ki?isel verilerin i?lendi?i ama?la ba?lant?l?, s?n?rl? ve ?l?ülü olmas?; ?irket taraf?ndan veri i?leme faaliyeti toplama amac?n? ger?ekle?tirme i?in gerekli olan ki?isel verilerle s?n?rland?r?lmakta ve bu ama?la ili?kili olmayan ki?isel verilerin i?lenmemesi i?in gerekli ad?mlar at?lmaktad?r. ? Ki?isel verilerin mevzuat?n ya da i?leme ama?lar?n?n gerektirdi?i süre kadar saklanmas?; ?irket taraf?ndan ki?isel veri i?leme amac?n?n ortadan kalkmas?ndan sonra ya da mevzuatta ?ng?rülen sürenin dolmas? ile birlikte ki?isel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimle?tirilmektedir. 

   3.2. Ki?isel Verilerin ??lenmesine ?li?kin ?artlar

   ?irket taraf?ndan ki?isel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan ki?isel veri i?leme ?artlar?ndan en az birinin varl??? halinde i?lenmektedir. S?z konusu ?artlara ili?kin a??klamalar a?a??da yer almaktad?r: 

   ? Ki?isel veri sahibinin a??k r?zas?n?n olmas? di?er veri i?leme ?artlar?n?n var olmad??? durumlarda, 3.1. ba?l?k alt?nda yer verilen genel ilkelere uygun olarak, ?irket taraf?ndan veri sahibinin ki?isel verileri, veri sahibinin ?zgür iradesi ile ki?isel veri i?leme faaliyetine ili?kin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer b?rakmayacak ?ekilde ve sadece o i?lemle s?n?rl? olarak onay vermesi halinde i?lenebilmektedir.

   ? Ki?isel veri i?leme faaliyetinin kanunlarda a??k?a ?ng?rülmesi halinde ?irket taraf?ndan ki?isel veriler, veri sahibinin a??k r?zas? olmadan i?lenebilecektir. Bu durumda ?irket, ilgili hukuki düzenleme ?er?evesinde ki?isel verileri i?leyecektir.

   ? Fiili imk?ns?zl?k nedeniyle veri sahibinin a??k r?zas?n?n elde edilememesi ve ki?isel veri i?lemenin zorunlu olmas? halinde, ?irket taraf?ndan r?zas?n? a??klayamayacak durumda olan veya r?zas?na ge?erlilik tan?namayacak olan veri sahibine ait ki?isel veriler, veri sahibinin veya ü?üncü bir ki?inin hayat? veya beden bütünlü?ünü korumak ad?na ki?isel veri i?lemenin zorunlu olmas? durumunda i?lenecektir.

   ? Ki?isel veri i?leme faaliyetinin bir s?zle?menin kurulmas? veya ifas?yla do?rudan do?ruya ilgili olmas? durumunda, veri sahibi ile ?irket aras?nda kurulan veya halihaz?rda imzalanm?? olan s?zle?menin taraflar?na ait ki?isel verilerin i?lenmesi gerekli ise ki?isel veri i?leme faaliyeti ger?ekle?tirilecektir.

   ? Veri sorumlusu hukuki yükümlülü?ünü yerine getirme i?in ki?isel veri i?leme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olmas? durumunda ?irket, yürürlükteki mevzuat kapsam?nda ?ng?rülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amac?yla ki?isel verileri i?lemektedir.

   ? Veri sahibinin ki?isel verilerini alenile?tirmi? olmas?, veri sahibi taraf?ndan herhangi bir ?ekilde kamuoyuna a??klanm??, alenile?tirilme sonucu herkesin bilgisine a??lm?? olan ki?isel veriler alenile?tirme amac? ile s?n?rl? olarak ?irket taraf?ndan veri sahiplerinin a??k r?zas? olmasa da i?lenebilecektir.

   ? Bir hakk?n tesisi, kullan?lmas? veya korunmas? i?in ki?isel veri i?lemenin zorunlu olmas? durumunda, ?irket zorunluluk kapsam?nda veri sahiplerinin a??k r?zas? olmaks?z?n veri sahibinin ki?isel verilerini i?leyebilecektir.

   ? Veri sahibinin temel hak ve ?zgürlüklerine zarar vermemek kayd?yla, veri sorumlusunun me?ru menfaatleri i?in veri i?lemenin zorunlu olmas? halinde, ?irket ile veri sahibinin menfaat dengesinin g?zetilmesi ?art?yla ?irket taraf?ndan ki?isel veriler i?lenebilecektir. Bu kapsamda, me?ru menfaate dayanarak verilerin i?lenmesinde ?irket ?ncelikle i?leme faaliyeti sonucunda elde edece?i me?ru menfaati belirler. Ki?isel verilerin i?lenmesinin veri sahibinin hak ve ?zgürlükleri üzerindeki olas? etkisini de?erlendirir ve dengenin bozulmad??? kanaatindeyse i?leme faaliyetini ger?ekle?tirir. 

   3.3. ?zel Nitelikli Ki?isel Verilerin ??lenmesine ?li?kin ?artlar 

   Kanunun 6. maddesinde ?zel nitelikli ki?isel veriler, s?n?rl? say?da olacak ?ekilde belirtilmi?tir. Bunlar; ki?ilerin ?rk?, etnik k?keni, siyasi dü?üncesi, felsefi inanc?, dini, mezhebi veya di?er inan?lar?, k?l?k ve k?yafeti, dernek, vak?f ya da sendika üyeli?i, sa?l???, cinsel hayat?, ceza mahk?miyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. ?irket, ?zel nitelikli ki?isel verileri Ki?isel Verileri Koruma Kurulu taraf?ndan belirlenen ilave tedbirlerin al?nmas?n? sa?layarak a?a??daki durumlarda i?leyebilmektedir: 

   ? Sa?l?k ve cinsel hayat d???ndaki ?zel nitelikli ki?isel verilerin i?lenmesi, veri sahibinin a??k r?za vermesi halinde veya kanunlarda a??k?a ?ng?rülmesi durumunda i?lenebilmektedir.

   ? Sa?l?k ve cinsel hayata ili?kin ki?isel veriler, ancak kamu sa?l???n?n korunmas?, koruyucu hekimlik, t?bb? te?his, tedavi ve bak?m hizmetlerinin yürütülmesi, sa?l?k hizmetleri ile finansman?n?n planlanmas? ve y?netimi amac?yla, s?r saklama yükümlülü?ü alt?nda bulunan ki?iler veya yetkili kurum ve kurulu?lar taraf?ndan veri sahibinin a??k r?zas? aranmaks?z?n i?lenebilmektedir.

   4. K???SEL VER?LER?N AKTARILMASI

   ?irket, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde s?ralanan ve Ki?isel Verileri Koruma Kurulu taraf?ndan belirlenmi? olan ilave düzenlemelere uygun olarak; ki?isel verilerin aktar?lmas? ?artlar?n?n bulunmas? durumunda ki?isel verileri yurti?inde veya yurtd???na aktarabilmektedir.

   Ki?isel verilerin yurti?inde ü?üncü ki?ilere aktar?m?, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve i?bu Politika’n?n 3. Ba?l??? alt?nda a??klanm?? olan veri i?leme ?artlar?ndan en az birinin varl??? halinde ve veri i?leme ?artlar?na ili?kin temel ilkelere uymak ?art?yla ki?isel verileriniz ?irket taraf?ndan aktar?labilmektedir. 

   Ki?isel verilerin yurtd???nda ü?üncü ki?ilere aktar?m?, ki?inin a??k r?zas? olmad??? hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve i?bu Politika’n?n 3. Ba?l??? alt?nda a??klanm?? olan veri i?leme ?artlar?ndan en az birinin varl??? halinde ve veri i?leme ?artlar?na ili?kin temel ilkelere uymak ?art?yla ?irket taraf?ndan ki?isel verileriniz yurtd???na aktar?labilmektedir. Aktar?m?n yap?laca?? ülkenin Ki?isel Verileri Koruma Kurulu taraf?ndan ilan edilecek güvenli ülkelerden olmamas? halinde, ?irket ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumay? yaz?l? olarak taahhüt etmesi üzerine, Ki?isel Verileri Kurul’un bu i?leme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri i?leme ?artlar?ndan (bak?n?z Politika 3. Ba?l?k) en az birinin varl??? halinde ki?isel veriler yurtd???nda ü?üncü taraflara aktar?labilmektedir. 

   Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri i?leme ?artlar? dahilinde ?irket, a?a??daki tabloda kategorizasyonu yap?lm?? taraflara veri aktar?m? ger?ekle?tirebilmektedir:

   PAYLA?ILAN TARAF KATEGOR?ZASYONU KAPSAM

   AKTARIM AMACI

   ?? Orta??

   ?irket’in ticari faaliyetlerini yürütürken i? ortakl??? kurdu?u taraflar

   ?? Orta?? ?? ortakl???n?n kurulma ama?lar?n?n yerine getirilmesini temin etmek amac?yla s?n?rl? olarak ki?isel verilerin payla??m?

   Hissedarlar

   ?irket ortaklar?

   Hissedarlar?n ?irketin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi s?ras?nda bilgi alma hakk?n?n yerine getirilmesini temin etmek amac?yla s?n?rl? olarak ki?isel veri payla??m?

   Tedarik?i

   ?irket’ten ald??? talimatlar do?rultusunda ve ?irket ile aras?ndaki s?zle?meye dayanarak ?irket’in ticari faaliyetlerini sürdürmesine y?nelik hizmet sunan taraflar

   Tedarik?iden d?? kaynakl? olarak temin edilen hizmetlerin al?nmas? ile s?n?rl? olarak aktar?m
   Kanunen Yetkili Kamu Kurumu Hukuken ?irket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kurulu?lar? ?lgili kamu kurum ve kurulu?lar?n?n bilgi talep etme amac?yla s?n?rl? olarak ki?isel veri payla??m?

   Kanunen Yetkili ?zel Kurum

   Hukuken ?irketten bilgi ve belge almaya yetkili ?zel hukuk ki?ileri ?lgili ?zel hukuk ki?ilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep etti?i ama?la s?n?rl? olarak verilerin payla??m?

    

   5. VER? SAH?PLER?N?N AYDINLATILMASI VE VER? SAH?PLER?N?N HAKLARI

   Kanunun 10. maddesine g?re ki?isel verilerin i?lenmesinden ?nce veya en ge? ki?isel verilerin i?lenmesi an?nda, veri sahiplerinin ki?isel veri i?lenmesine ili?kin ayd?nlat?lmalar? gerekmektedir. ?lgili madde gere?ince veri sorumlusu s?fat?yla ?irket taraf?ndan ki?isel veri i?leme faaliyetinin yürütüldü?ü her durumda veri sahiplerinin ayd?nlat?lmas?n? sa?lamak üzere ?irket i?i gerekli yap? olu?turulmu?tur. 

   Bu kapsamda;

   ? Ki?isel verilerinizin i?lenme amac? i?in lütfen Politika’n?n 2.2. b?lümünü inceleyiniz. 

   ? Ki?isel verilerinizin aktar?ld??? taraflar ve aktar?m amac? i?in lütfen Politika’n?n 4. B?lümünü inceleyiniz. 

   ? Fiziki veya elektronik ortamlarda farkl? kanallarla toplanabilen ki?isel verilerinizi i?lenmesine ili?kin ?artlar? incelemek i?in lütfen Politika’n?n 3.2 ve 3.3. b?lümüne bak?n?z.

   ? Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyar?nca a?a??daki haklara sahip oldu?unuzu belirtmek isteriz: ― Ki?isel verilerinizin i?lenip i?lenmedi?ini ??renme, ― Ki?isel verileriniz i?lenmi?se buna ili?kin bilgi talep etme, ― Ki?isel verilerinizin i?lenme amac?n? ve bunlar?n amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? ??renme, ― Yurt i?inde veya yurt d???nda ki?isel verilerinizin aktar?ld??? ü?üncü ki?ileri bilme, ― Ki?isel verilerinizin eksik veya yanl?? i?lenmi? olmas? h?linde bunlar?n düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yap?lan i?lemin ki?isel verilerinizin aktar?ld??? ü?üncü ki?ilere bildirilmesini isteme, ― Kanun’a ve ilgili di?er kanun hükümlerine uygun olarak i?lenmi? olmas?na ra?men, i?lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas? h?linde ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yap?lan i?lemin ki?isel verilerinizin aktar?ld??? ü?üncü ki?ilere bildirilmesini isteme, ― ??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler vas?tas?yla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya ??kmas? durumunda buna itiraz etme, ― Ki?isel verilerinizin kanuna ayk?r? olarak i?lenmesi sebebiyle zarara u?raman?z h?linde zarar?n giderilmesini talep etme. Yukar?da s?ralanan haklar?n?za ili?kin taleplerinizi, www.indigo.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Ba?vuru Formu’nu kullanarak, [email protected] adresimize, e-posta’n?n konu k?sm?na “Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu Bilgi Talebi” yaz?lmak suretiyle 5070 say?l? Elektronik ?mza Kanunu kapsam?ndaki ‘güvenli elektronik imza’ ile imzalad?ktan sonra formu e-posta yolu ile veya ‘Yukar? Mah. Eski G?reme Cad. No.33 U?hisar, 50240 Nev?ehir‘ adresine zarf?n/tebligat?n üzerine “Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu Kapsam?nda Bilgi Talebi” yaz?lmas? suretiyle, ?slak imzal? olacak bi?imde, ?ahsen, posta yolu ile veya noter kanal? ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteli?ine g?re en k?sa sürede ve en ge? otuz gün i?inde ba?vurular?n?z ücretsiz olarak sonu?land?r?lacakt?r; ancak i?lemin ayr?ca bir maliyet gerektirmesi halinde Ki?isel Verileri Koruma Kurulu taraf?ndan belirlenecek tarifeye g?re taraf?n?zdan ücret talep edilebilecektir. 

   ?irket, ba?vurular?n de?erlendirilmesi s?ras?nda ?ncelikle talepte bulunan ki?inin ger?ek hak sahibi olup olmad???n? tespit etmektedir. Bununla birlikte ?irket gerek g?rdü?ü durumlarda talebin daha iyi anla??labilmesi i?in detayl? ve ek bilgi isteyebilmektedir. ?irket taraf?ndan veri sahibi ba?vurular?na yan?tlar, yaz?l? olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Ba?vurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerek?eli olarak veri sahibine a??klanacakt?r. Ki?isel verilerin do?rudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; ?irket taraf?ndan (1) ki?isel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre i?erisinde, (2) ki?isel verilerin veri sahipleri ki?i ile ileti?im amac?yla kullan?lacak olmas? durumunda, ilk ileti?im kurulmas? esnas?nda, (3) ki?isel verilerin aktar?lacak olmas? halinde, en ge? ki?isel verilerin ilk kez aktar?m?n?n yap?laca?? esnada veri sahiplerinin ayd?nlat?lmas?na ili?kin faaliyetler yürütülmektedir. 

   6. K???SEL VER?LER?N S?L?NMES?, YOK ED?LMES?, ANON?M HALE GET?R?LMES? 

   Kanun’un 7. maddesi gere?ince hukuka uygun olarak i?lenmi? olmas?na ra?men, i?lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas? h?linde resen veya veri sahibinin talebi üzerine ?irket, Kurum taraf?ndan yay?mlanan rehberlere uygun olarak ki?isel verileri siler, yok eder veya anonim h?le getirir.

   6.1. Saklama Süreleri

   VER? SAH?B? VER? KATEGOR?S?

   VER? SAKLAMA S?RES?

   ?al??an

   ??e al?m evraklar? ile Sosyal Güvenlik Kurumuna ger?ekle?tirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas ?zlük verileri

   Hizmet akdinin devam?nda ve hitam?ndan itibaren de 50(elli) y?l müddetle muhafaza edilir.
   ?al??an ??e al?m evraklar? ile Sosyal Güvenlik Kurumuna ger?ekle?tirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas ?zlük verileri d???nda kalan ?zlük verileri Hizmet akdinin devam?nda ve hitam?n? takip eden takvim y?l? y?lba??ndan itibaren de 10(on) y?l müddetle muhafaza edilir.
   ?al??an ??yeri Ki?isel Sa?l?k Dosyas? ??eri?indeki Veriler

   Hizmet akdinin devam?nda ve hitam?ndan itibaren 30(otuz) y?l müddetle muhafaza edilir.

   ?al??an Kamera g?rüntüleri, kamera ses kay?tlar?, telefon aramalar?nda al?nan ses kay?tlar? 2 y?l süre ile saklan?r.
   ?? Orta??/??züm Orta??/Dan??man ?? Orta??/??züm Orta??/Dan??man ile ?irket aras?ndaki ticari ili?kinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, ileti?im bilgisi, finansal bilgiler, ?? Orta??/??züm Orta??/Dan??man ?al??an? verileri ?? Orta??/??züm Orta??/Dan??man?n, ?irket ile olan i?/ticari ili?kisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Bor?lar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyar?nca 10 y?l süre ile saklan?r.
   ?? Orta??/??züm Orta??/Dan??man Kamera g?rüntüleri, kamera ses kay?tlar?, telefon aramalar?nda al?nan ses kay?tlar? 2 y?l süre ile saklan?r.
   Ziyaret?i

   ?al??an Aday?na ait ?zge?mi? ve i?e ba?vuru formunda yer alan bilgiler

   En fazla 2 y?l olmak üzere ?zge?mi?in güncelli?ini kaybedece?i süre kadar saklan?r.
   ?al??an Aday? Kamera g?rüntüleri, kamera ses kay?tlar?, telefon aramalar?nda al?nan ses kay?tlar?

   2 y?l süre ile saklan?r.

   ?al??an Aday? Stajyer'e ait staj dosyas?nda yer alan bilgiler Staj ili?kisinin devam?nda ve hitam?n? takip eden takvim y?l? y?lba??ndan itibaren de 10(on) y?l müddetle muhafaza edilir.
   Stajyer(??renci)

   Stajyer'e ait staj dosyas?nda yer alan bilgiler

   Staj ili?kisinin devam?nda ve hitam?n? takip eden takvim y?l? y?lba??ndan itibaren de 10(on) y?l müddetle muhafaza edilir.
   Stajyer(??renci)

   Kamera g?rüntüleri, kamera ses kay?tlar?, telefon aramalar?nda al?nan ses kay?tlar?

   2 y?l süre ile saklan?r.

   Mü?teri Kamera g?rüntüleri, kamera ses kay?tlar?, telefon aramalar?nda al?nan ses kay?tlar? d???nda kalan Mü?teri'ye ait ad, soyad, T.C.K.N., ileti?im bilgileri, ?deme bilgileri ve y?ntemleri, Mac adresi bilgisi, eri?im IP Bilgisi ve 5651 say?l? Kanundan kaynakl? veriler, ?zel gün bilgileri, sa?l?k verileri gibi. Mü?teri'nin, sat?n alm?? oldu?u her bir ürün/hizmetin sunulmas?ndan itibaren Türk Bor?lar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyar?nca 10 y?l süre ile saklan?r.
   Mü?teri Kamera g?rüntüleri, kamera ses kay?tlar?, telefon aramalar?nda al?nan ses kay?tlar? 2 y?l süre ile saklan?r.

   Potansiyel Mü?teri

   Potansiyel Mü?teri ile ?irket aras?ndaki ticari ili?ki kurulmas?na dair s?zle?me g?rü?meleri s?ras?nda al?nan kimlik bilgisi, ileti?im bilgisi, finansal bilgiler, telefon aramalar?nda al?nan ses kay?tlar?

   2 y?l süre ile saklan?r.
   ?irketin ??birli?i ??inde Oldu?u Kurum/Firmalar (Tedarik?i)

   ?irketin i?birli?i i?inde oldu?u Kurum/Firmalar ile ?irket aras?ndaki ticari ili?kinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, ileti?im bilgisi, finansal bilgiler, ?irketin ??birli?i ??inde Oldu?u Kurum/Firma ?al??an? verileri

   ?irketin ??birli?i ??inde Oldu?u Kurum/Firmalar?n, ?irket ile olan i?/ticari ili?kisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Bor?lar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyar?nca 10 y?l süre ile saklan?r.

   ?irketin ??birli?i ??inde Oldu?u Kurum/Firmalar (Tedarik?i)

   Kamera g?rüntüleri, kamera ses kay?tlar?, telefon aramalar?nda al?nan ses kay?tlar?

   2 y?l süre ile saklan?r.

   * Mevzuat uyar?nca daha uzun bir süre düzenlenmi? olmas? ya da mevzuat uyar?nca zamana??m?, hak dü?ürücü süre, saklama süreleri vb. i?in daha uzun bir süre ?ng?rülmü? olmas? halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

   6.2. ?mha Süreleri

   ?irket, Kanun, ilgili mevzuat, Ki?isel Verilerin ??lenmesi ve Korunmas? Politikas? ve i?bu Ki?isel Verileri Saklama ve ?mha Politikas? uyar?nca sorumlu oldu?u ki?isel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülü?ünün ortaya ??kt??? tarihi takip eden en ge? 6 ayl?k periyotlarda imha i?leminde, ki?isel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

   ?lgili ki?i, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden ?irkete ba?vurarak kendisine ait ki?isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etti?inde;

   Ki?isel verileri i?leme ?artlar?n?n tamam? ortadan kalkm??sa; ?irket talebe konu ki?isel verileri talebi ald??? günden itibaren 30 (otuz) gün i?inde gerek?esini a??klayarak uygun imha y?ntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir. ?irketin talebi alm?? say?lmas? i?in ilgili ki?inin talebini Ki?isel Verilerin ??lenmesi ve Korunmas? Politikas?na uygun olarak yapm?? olmas? gerekir. ?irket, her halde yap?lan i?lemle ilgili ilgili ki?iye bilgi verir. 

   Ki?isel verileri i?leme ?artlar?n?n tamam? ortadan kalkmam??sa, bu talep ?irket taraf?ndan Kanunun 13’ncü maddesinin ü?üncü f?kras? uyar?nca gerek?esi a??klanarak reddedilebilir ve ret cevab? ilgili ki?iye en ge? otuz gün i?inde yaz?l? olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

   6.3. PER?YOD?K ?MHA

   Kanunda yer alan ki?isel verilerin i?lenme ?artlar?n?n tamam?n?n ortadan kalkmas? durumunda; ?irket i?leme ?artlar? ortadan kalkm?? olan ki?isel verileri i?bu Ki?isel Verileri Saklama ve ?mha Politikas?nda belirtilen ve tekrar eden aral?klarla re’sen ger?ekle?tirilecek bir i?lemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.

   Periyodik imha süre?leri her 6 (alt?) ayda bir tekrar eder.

   6.4. ?MHA ??LEM?N?N HUKUKA UYGUNLU?UNUN DENET?M?

   ?irket, gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süre?lerinde re’sen ger?ekle?tirdi?i imha i?lemlerini Kanuna, sair mevzuata, Ki?isel Verilerin ??lenmesi ve Korunmas? Politikas?na ve i?bu Ki?isel Veri Saklama ve ?mha Politikas?na uygun olarak yapar.

   ?irket, imha i?lemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yap?ld???n? temin etmek amac?yla bir tak?m idari ve teknik tedbirler almaktad?r.

   6.4.1. Teknik Tedbirler

   • ?irket, i?bu politikada yer alan her bir imha y?ntemine uygun teknik ara? ve ekipman bulundurur.
   • ?mha i?lemlerinin yap?ld??? yerin güvenli?ini sa?lar.
   • ?mha i?leminin kay?tlar?n? tutar.
   • ?mha i?lemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerekti?inde yetkin ü?üncü ki?ilerden hizmet al?r.

   6.4.2. ?dari Tedbirler

   ?irket, ?al??anlar?n?n bilgi güvenli?i, ki?isel veriler ve ?zel hayat?n gizlili?i konular?nda fark?ndal?klar?n?n art?r?lmas? ve bilin?lendirilmesi i?in ?al??malar yapar,

   ?irket, Bilgi güvenli?i, ?zel hayat?n gizlili?i, ki?isel verilerin korunmas? ve güvenli imha teknikleri alan?ndaki geli?meleri takip etmek ve gerekli aksiyonlar? almak üzere hukuki ve teknik dan??manl?k hizmeti alm??t?r,

   Teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha i?lemini ü?üncü ki?ilere yapt?rd??? durumlarda ilgili ü?üncü ki?ilerle ki?isel verilerin korunmas? amac?yla protokoller imzalar, ilgili ü?üncü ki?ilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uymas? i?in gerekli tüm ?zeni g?sterir,

   ?mha i?lemlerinin hukuka ve i?bu Ki?isel Veri Saklama ve ?mha Politikas?nda belirtilen ?art ve yükümlülüklere uygun olarak yap?l?p yap?lmad???n? düzenli olarak denetler, gereken aksiyonlar? al?r,

   Ki?isel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yap?lan bütün i?lemleri kay?t alt?na al?r ve s?z konusu kay?tlar?, di?er hukuki yükümlülükler hari? olmak üzere en az ü? y?l süreyle saklar.

   7. K???SEL VER?LER?N KORUNMASI AMACIYLA ALINAN VER? G?VENL??? TEDB?RLER?

   ?irketimizde, gerek bas?l? evrak gerekse dijital evraklar?n korunmas? kapsam?nda a?a??daki teknik ve idari tedbirler al?nmaktad?r;

   ?dari Tedbirler; ?al??anlar i?in veri güvenli?i hükümleri i?eren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. ?al??anlar i?in veri güvenli?i konusunda belli aral?klarla e?itim ve fark?ndal?k ?al??malar? yap?lmaktad?r. ?al??anlar i?in yetki matrisi olu?turulmu?tur. Eri?im, bilgi güvenli?i, kullan?m, saklama ve imha konular?nda kurumsal politikalar haz?rlanm?? ve uygulamaya ba?lanm??t?r. Gizlilik taahhütnameleri yap?lmaktad?r. G?rev de?i?ikli?i olan ya da i?ten ayr?lan ?al??anlar?n bu alandaki yetkileri kald?r?lmaktad?r. ?mzalanan s?zle?meler veri güvenli?i hükümleri i?ermektedir. Ka??t yoluyla aktar?lan ki?isel veriler i?in ekstra güvenlik tedbirleri al?nmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge format?nda g?nderilmektedir. Ki?isel veri güvenli?i politika ve prosedürleri belirlenmi?tir. Ki?isel veri güvenli?i sorunlar? h?zl? bir ?ekilde raporlanmaktad?r. Ki?isel veri i?eren fiziksel ortamlara giri? ??k??larla ilgili gerekli güvenlik ?nlemleri al?nmaktad?r. Ki?isel veri i?eren fiziksel ortamlar?n d?? risklere (yang?n, sel vb.) kar?? güvenli?i sa?lanmaktad?r. Ki?isel veri i?eren ortamlar?n güvenli?i sa?lanmaktad?r. Ki?isel veriler mümkün oldu?unca azalt?lmaktad?r. Kurum i?i periyodik ve/veya rastgele denetimler yap?lmakta ve yapt?r?lmaktad?r. Mevcut risk ve tehditler belirlenmi?tir. ?zel nitelikli ki?isel veri güvenli?ine y?nelik protokol ve prosedürler belirlenmi? ve uygulanmaktad?r.

   Teknik Tedbirler; A? güvenli?i ve uygulama güvenli?i sa?lanmaktad?r. A? yoluyla ki?isel veri aktar?mlar?nda kapal? sistem a? kullan?lmaktad?r. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bak?m? kapsam?ndaki güvenlik ?nlemleri al?nmaktad?r. Eri?im loglar? düzenli olarak tutulmaktad?r. Gerekti?inde veri maskeleme ?nlemi uygulanmaktad?r. Güncel anti-virüs sistemleri kullan?lmaktad?r. Güvenlik duvarlar? kullan?lmaktad?r. Ki?isel veri güvenli?inin takibi yap?lmaktad?r. Ki?isel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen ki?isel verilerin güvenli?i de sa?lanmaktad?r. Kullan?c? hesap y?netimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunlar?n takibi de yap?lmaktad?r. Log kay?tlar? kullan?c? müdahalesi olmayacak ?ekilde tutulmaktad?r. Sald?r? tespit ve ?nleme sistemleri kullan?lmaktad?r. S?zma testi uygulanmaktad?r. Siber güvenlik ?nlemleri al?nm?? olup uygulanmas? sürekli takip edilmektedir. Ta??nabilir bellek, CD, DVD ortam?nda aktar?lan ?zel nitelikli ki?iler veriler ?ifrelenerek aktar?lmaktad?r. Ta??nabilir bellek, CD, DVD ortam?nda aktar?lan ?zel nitelikli ki?iler veriler ?ifrelenerek aktar?lmaktad?r. Veri kayb? ?nleme yaz?l?mlar? kullan?lmaktad?r.

   8. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA ?L??K?N KISITLAMALAR 

   A?a??da belirtilen durumlar Kanun kapsam? d???ndad?r: 

   – Ki?isel verilerin, ü?üncü ki?ilere verilmemek ve veri güvenli?ine ili?kin yükümlülüklere uyulmak kayd?yla ger?ek ki?iler taraf?ndan tamamen kendisiyle veya ayn? konutta ya?ayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsam?nda i?lenmesi. – Ki?isel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle ara?t?rma, planlama ve istatistik gibi ama?larla i?lenmesi. – Ki?isel verilerin mill? savunmay?, mill? güvenli?i, kamu güvenli?ini, kamu düzenini, ekonomik güvenli?i, ?zel hayat?n gizlili?ini veya ki?ilik haklar?n? ihlal etmemek ya da su?? te?kil etmemek kayd?yla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel ama?larla ya da ifade ?zgürlü?ü kapsam?nda i?lenmesi. – Ki?isel verilerin mill? savunmay?, mill? güvenli?i, kamu güvenli?ini, kamu düzenini veya ekonomik güvenli?i sa?lamaya y?nelik olarak kanunla g?rev ve yetki verilmi?? kamu kurum ve kurulu?lar? taraf?ndan yürütülen ?nleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsam?nda i?lenmesi. – Ki?isel verilerin soru?turma, kovu?turma, yarg?lama veya infaz i?lemlerine ili?kin olarak yarg? makamlar? veya infaz mercileri taraf?ndan i?lenmesi. 

   A?a??da say?lan durumlarda ?irket taraf?ndan veri sahiplerine ayd?nlatma yap?lmas? gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlar?n?n giderilmesine ili?kin haklar? hari? olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklar?n? kullanamayacaklard?r: 

   – Ki?isel veri islemenin su? i?lenmesinin ?nlenmesi veya su? soru?turmas? i?in gerekli olmas?. – ?lgili ki?inin kendisi taraf?ndan alenile?tirilmi? ki?isel verilerin i?lenmesi. – Ki?isel veri i?lemenin kanunun verdi?i yetkiye dayan?larak g?revli ve yetkili kamu kurum ve kurulu?lar? ile kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar?nca, denetleme veya düzenleme g?revlerinin yürütülmesi ile disiplin soru?turma veya kovu?turmas? i?in gerekli olmas?. – Ki?isel veri i?lemenin büt?e, vergi ve mali konulara ili?kin olarak Devletin ekonomik ve mali ??karlar?n?n korunmas? i?in gerekli olmas?.

   K???SEL VER?LER?N ??LENMES?NE ?L??K?N BA?VURU FORMU

   Museum Hotel Cappadocia
   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright