a毛看片免费观看视频下载

  1. <form id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></form>
   <address id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></nobr></address>

   Türkiye’nin tek Relais & Chateaux oteli unvan?na sahip Museum Hotel’in alakart restoran? olan Lil’a; Türk mutfa??n?n en güzel ?rneklerini, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmu? ?zel tatlar?n? ve Kapadokya’ya ?zgü geleneksel lezzetleri se?kin bir mutfak ve servis anlay??? ile misafirlerine sunmaktad?r. Tart??mas?z Kapadokya’n?n en güzel lokasyonuna ve manzaras?na sahip restoran? olan Lil’a, Türkiye’de yeni neslin en ba?ar?l? ?eflerinden Sayg?n Sesli taraf?ndan tasarlanan menüleri ile Anadolu mutfa??n?n ve Kapadokya yemek kültürünün en ?zel lezzetlerini dünyaca ünlü Relais & Chateaux hizmet kalitesi ile sunmaktad?r.

   Yüzy?llarca bir?ok farkl? kültüre ve medeniyete ev sahipli?i yapm?? olan Kapadokya, Anadolu’nun en zengin yemek kültürüne sahip b?lgelerinden biridir. 20.yy‘?n ba?lar?na kadar Kapadokya b?lgesinde yüzlerce y?l birlikte ya?am?? olan Türk, Rum ve Ermeniler bu zenginli?in temel ta?lar?n? olu?turmu?lard?r. Bu farkl? kültürler mimari ve ya?am tarz? gibi alanlar?n yan?nda, yemek al??kanl?klar? ve lezzetler konusunda da birbirlerini etkilemi?ler ve ortaya nadide bir yemek kültürü ??km??t?r. Dünyan?n en ?zel b?lgelerinden biri olan Kapadokya’n?n tek konsept oteli olan Museum Hotel’de, bu nadide yemek kültürünü ?ef Sayg?n Sesli’nin e?siz dokunu?lar? ile daha da geli?tirerek misafirlerimize unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyoruz.

   ?

   Museum Hotel Cappadocia LIL'A
   Museum Hotel Cappadocia LIL'A
   Museum Hotel Cappadocia LIL'A
   Museum Hotel Cappadocia LIL'A
   Museum Hotel Cappadocia LIL'A
   Museum Hotel Cappadocia LIL'A

   ?ef Sayg?n Sesli

   Olduk?a gen? ya?ta Antalya’da bulunan büyük Resort otellerin alakart restoranlar?n?n ba??nda bulunan Sayg?n ?ef, tutkusu ve hayali olan Kapadokya ve Anadolu mutfa?? üzerine ?al??malar?na Kapadokya’da devam etmektedir. 2018 y?l? itibariyle Türkiye’nin tek Relais & Chateaux Oteli olan Museum Hotel’in mutfa??n?n ba??na ge?en Sayg?n ?ef, Anadolu’nun ve Kapadokya’n?n unutulmaya yüz tutmu? lezzetlerini Museum Hotel organik bah?eleri ve yerel k?y pazarlar?ndan temin etti?i e?siz do?al ürünlerle zenginle?tirmekte ve yorumlamaktad?r.

   ?düller

   Do?u Avrupa’n?n En ?yi Lüks Otel Restoran? – World Luxury Restaurant Awards 2020

   Servis Saatleri

   ??le yeme?i 12.00 – 17.30
   Ak?am yeme?i 17.30 – 22.00

   K?yafet Kural?

   Lil'a Restaurant i?in uygun olmayan k?yafetler; T-shirt, e?ofman, y?rt?k ve eski k?yafetler.

   Mutfa??m?zda Sosyal Sorumluluk

   Museum Hotel mutfa??nda kullan?lan ürünlerin ?ok büyük bir b?lümü yerel tar?m üreticilerden ve ?iftliklerinden temin edilmektedir. B?ylelikle tamamen do?al yerel ürünlerin b?lge halk? taraf?ndan üretilmesi desteklenmekte ve do?al olmayan, fabrikasyon market ürünleri Museum Hotel mutfa??nda kullan?lmamaktad?r. Ayr?ca Museum Hotel, kullanmakta oldu?u bir?ok tar?m ürününü yakla??k 500 d?nümlük tar?m arazilerinde “?yi Tar?m” y?ntemleri kullanarak tamamen do?al olarak üretmektedir. 

   ??le ve ak?am yeme?i rezervasyonlar?n?z i?in lütfen [email protected]
   veya [email protected] e-mail adresimize yaz?n?z.

   ONLINE REZERVASYON

   Winner 2020
   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright