a毛看片免费观看视频下载

  1. <form id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></form>
   <address id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></nobr></address>

   RELAIS & CHATEAUX

   Museumhotel_relais-chateaux?

   RELAIS & CHATEAUX

   1954 y?l?nda Fransa’da belli bir kalite misyonunu benimsemi? oteller taraf?ndan kurulan Relais & Chateaux, bugün 60 ülke ve 5 k?tada 500’e yak?n üye oteli bulunan dünyan?n en prestijli otel konsorsiyumlar?ndan biridir. Sadece belli kalite standartlar?na sahip, karakteristik ?zellikleri bulunan, lüks ve butik konaklaman?n, gurme lezzetlerin ve ?arap tad?m?n?n en güzel ?rneklerini sunan butik Oteller, ?atolar ve Restaurant’lar Relais & Chateaux üyesi kabul edilebilmektedirler. Di?er zincirlerinin aksine olduk?a yüksek kalite standartlar?na sahip bir kurulu?tur.
    

   MUSEUM HOTEL ve RELAIS & CHATEAUX

   Kapadokya’n?n ve Türkiye’nin en iyi ve en ?zel otellerinden biri olarak Museum Hotel Türkiye’nin tek Relais & Chateaux oteli olmaktan büyük onur duymaktad?r. Onlarca otel aday? aras?ndan Museum Hotel; ?zellikleri, sanatsal ve tarihi yap?s?, konsepti, geleneksel dekorasyonu ve sundu?u lezzetler g?z ?nüne al?narak Türkiye’de Relais & Chateaux oteli olmaya lay?k g?rülen tek otel olmay? ba?arm??t?r.

   Tipik otel i?tiraklerinden farkl? olarak Relais & Chateaux, paraya dayal? bir üyelik tipi benimsememektedir. Otelin genel yap?s? ve hizmet standartlar?n?n yan?nda Restaurant hizmet kalitesi de son derece ?nemli bir detay? te?kil etmektedir. ?düllü ?efleri, kendi üzüm ba?lar?nda üretilen ?zel ?araplar? ve üstün Restaurant hizmet kalitesiyle Museum Hotel bu de?erli üyelik i?in ?nemli farkl?l?klar? sahip bir lüks butik oteldir.

   Frans?z ?atolar? ile ba?layan Relais & Chateaux üyeli?i Kapadokya’dan bir kaya butik otel olan Museum Hotel ile devam etmektedir. Sanatsal yap?s?n?n yan? s?ra, kendine has Müze (Museum) konsepti ve binlerce y?ll?k ma?aralar?n sundu?u tarihi yap?s? ile Museum Hotel, Relais & Chateaux markas? i?in ?nemli bir de?er olu?turaca??na ?üphe yoktur.

   Fransa’dan Arjantin’e, Kuzey Amerika’dan Asya’ya birbirinden ?zel ve ?zenle se?ilmi? Relais & Chateaux hotelleri hakk?nda daha fazla bilgi almak i?in www.relaischateaux.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

   RELAISCHATEAUX.COM/MUSEUM

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright