a毛看片免费观看视频下载

  1. <form id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></form>
   <address id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></nobr></address>

   RESPONSIBLE LUXURY

   Tüm dünyada ??? gibi büyüyen Responsible, yani Sa?duyulu (Sorumluk sahibi) Turizm konseptinin Kapadokya ve Türkiye’deki ?ncülerinden olan Museum Hotel (ve dolay?s?yla Indigo Group of Companies), bu konsepti Lüks hizmet kalitesi ile sentezlemektedir.

   Museum Hotel bir?ok anlamda Sa?duyulu (Responsible) Turizm’in ?ncülerindendir;

   Museum Hotel, Kapadokya’n?n ilk ve tek s?cak su (termal) sondaj?n? ger?ekle?tirmektedir. Halihaz?rda devam eden ?al??malar sonucunda Museum Hotel’in ?s?tmas?n?n tamamen do?al yollarla ger?ekle?tirilmesi ve Kapadokya’da e?i benzeri olmayan bir Termal Wellness b?lümünün Museum Hotel bünyesine kat?lmas? planlanmaktad?r. Bu alanda tüm Kapadokya’y? kapsayan projeler ise bir Indigo Group i?tiraki olan Indigo Jeotermal taraf?ndan yürütülmektedir.

   Museum Hotel, ger?ekle?tirdi?i ?zenli ve detayl? restorasyonlar ile yok olmaya yüz tutmu? onlarca tarihi ma?ara ve ta? evi koruma alt?na alm??t?r. Museum Hotel bu sa?duyusunu International Hotel Awards 2013 taraf?ndan En ?yi Hotel Restorasyonu ve Yenileme ?dülünü alarak ta?land?rm??t?r.

   Museum Hotel, geli?tirdi?i “Museum” (Müze) konsepti ile tarihi eserlerin korunmas? anlam?nda ?nemli projelere imza atm??t?r ve atmaya da devam etmektedir.

   Museum Hotel, ba?ta Rotary International, Chicago Cancer Foundation, Childhood Brazil ve Swiss Red Cross olmak üzere, bir?ok ulusal ve uluslar aras? organizasyonun toplum projelerine büyük destek vermektedir. Bu tip toplum projeleri Indigo Group bünyesinde yer alan INDIGO SOCIAL RESPONSIBILITY taraf?ndan da yürütülmektedir.

   Museum Hotel, onlarca toplum projesine imza atmaktad?r. Sobesos Antik ?ehrinin restorasyon yard?mlar?, kimsesiz ve ma?dur ?ocuklara ?zel projeler bunlardan baz?lar?d?r. Konaklaman?z esnas?nda talep edebilece?iniz “Sabah yürüyü?ü” aktivitemizin tüm geliri U?hisar kasabas?nda ya?ayan muhta? ?ocuklar?n?n e?itim giderleri i?in kullan?lmaktad?r.

   Museum Hotel, konseptine paralel olarak kaybolmaya yüz tutmu? onlarca Kapadokya gelene?ini ve kültürünü ya?atmakta ve yine unutulmakta olan bir?ok Kapadokya lezzetini de alakart restoran? Lil’a ’da servis ederek ya?atmaya devam etmektedir.

   Museum Hotel, bünyesinde bulundurdu?u Ekolojik Tar?m ile tamamen do?al, katk?s?z, hormonsuz Kapadokya meyve ve sebzeleri üretmekte ve de?erli misafirlerine servis etmektedir. Ayr?ca, do?al bal ve yumurta üretimi de ger?ekle?tirilmekte ve de?erli misafirlerine kahvalt?lar?nda servis edilmektedir.

   Museum Hotel, temiz enerjinin simgesi olan “güne? enerjisi”ni yo?un bir ?ekilde kullanmaktad?r. S?cak su ve ?s?nma ihtiyac?m?z?n bugün ?ok büyük bir b?lümü güne? enerjisi ile sa?lanmaktad?r.

   Museum Hotel’in tüm i? ve d?? mekan ???kland?rmalar? dü?ük enerji ile ?al??abilen lambalar ile ger?ekle?tirilmektedir.

   Museum Hotel, olu?an at?klar?n do?aya sal?nmamas? hususunda azami ?zen g?stermektedir.

   Museum Hotel’in ?evresel ve Toplumsal Sürdürülebilirlik Kriterleri i?in t?klay?n

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright