a毛看片免费观看视频下载

  1. <form id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></form>
   <address id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></nobr></address>

   Tüm odalar?m?zda klima bulunmaktad?r.

   Otelimiz ma?ara yap?da do?al bir olu?umdan meydana geldi?i i?in hemen hemen her odam?z i?in merdiven kullanman?z gerekmektedir. Fakat her oda tipinde minimum merdivenli se?enekler i?in rezervasyon ekibimiz ile ileti?ime ge?ebilirsiniz.

   Vadi etkinlikleri tercihen yaz sezonu olmakla birlikte ya??? olmad??? sürece tüm mevsimlerde yap?labilmektedir.

   Odalar?m?z?n bir?o?u manzaral? olup balonlar?n rotas? hava ko?ullar?na g?re de?i?medi?i sürece balonlar? odan?zdan izleyebilirsiniz. Fakat rota de?i?se dahi tüm teraslar?m?zdan, kahvalt? alan?ndan ve havuzumuzdan e?siz balon seyrinin tad?n? ??karabilirsiniz.

   Otelimize 10 kg üzeri olmamak kayd?yla k?pek kabul edilmektedir.

   Otelimizde tüm odalar?m?z sigara i?ilemeyen odalard?r. Fakat rezervasyon ofisimiz ile ileti?ime ge?erek balkonlu ya da terasl? odalar?m?zdan birisini talep edebilirsiniz.

   Otelimiz i?erisinde yer alan Lil’a Restaurant, otelimizde konaklamayan konuklar i?in de ??le ve ak?am yeme?i hizmeti vermektedir. Müsaitlik kontrolü ve rezervasyon i?in rezervasyon ekibimiz ile ileti?ime ge?ebilirsiniz.

   Otelimiz i?in giri? saati 14:30 ve ??k?? saati 12.00’dir.

   Müsaitli?imiz do?rultusunda, taraf?m?zca belirlenecek saat diliminde otelimize d??ar?dan foto?raf ?ekimine kabul edebiliyoruz. Müsaitlik kontrolü ve fiyat i?in rezervasyon ekibimiz ile ileti?ime ge?ebilirsiniz.

   Otelimiz y?ld?zl? bir otel olmay?p lüks segmentte hizmet veren ?zel Kategori Belgeli bir oteldir.

   Havuzumuz otel misafirlerimize ?zeldir ancak müsaitli?imiz do?rultusunda nadiren de olsa havuzumuza d??ar?dan konuk kabul edebiliyoruz. Müsaitlik kontrolü ve fiyat i?in rezervasyon ekibimiz ile ileti?ime ge?ebilirsiniz.

   Havuzumuz y?l?n her günü kullan?ma a??k olup k?? mevsiminde 30-32 derece s?cakl?ktad?r. Havuzumuz termal de?il ?s?tmal? s?cak havuzdur.

   Balonlar y?l?n 12 ay? u?makla birlikte her mevsimde olumsuz hava ko?ullar? durumunda – ?iddetli ya???, sis ya da rüzgar – iptal olabilmektedir. Y?l?n yakla??k 220-230 günü u?u?lar ger?ekle?tirilebilmektedir.

   Gerek ya?ayan müze konseptimiz, gerek bulundu?umuz konum ve gerekse ?ok yo?un balay? misafirleri a??rlamam?z sebebiyle otelimiz yeti?kinlere daha uygun oldu?undan 12 ya? alt? konuk kabul edilmemektedir.

   Museum Hotel, U?hisar'da, Kapadokya’n?n zirvesinde yer almaktad?r. Otel konumu itibariyle Erciyes Da??, Güvercinlik Vadisi, K?z?l Vadi, A??klar Vadisi, G?reme, Ortahisar ve Avanos manzaral?d?r. Museum Hotel’in Kapadokya b?lgesinin en ?nemli turistik alanlar?na uzakl??? ise ?u ?ekildedir; U?hisar kalesi 1km, G?reme A??khava Müzesi 4km, Zelve A??khava Müzesi 8km, Pa?aba? ve Devrent vadisi 10km, ?rgüp 15km, Kaymakl? Yeralt? ?ehri 25km.

   Kapadokya b?lgesine hizmet veren iki havaalan? mevcuttur. Bunlar Nev?ehir (NAV) ve Kayseri (ASR) havaalanlar?d?r. Her ikisinden de Kapadokya’ya ula??m olduk?a kolayd?r. Nevsehir havaalan? Museum Hotel’e 30km uzakl?kta olup yakla??k yar?m saatlik sürü? mesafesindedir. Kayseri havaalan? ise; 65km mesafede ve yakla??k 45dk uzakl?ktad?r.

   Kapadokya ve Museum Hotel, ?zellikle Nisan-Kas?m aras? ?ok yo?un olmaktad?r fakat bu “en iyi zaman?d?r” anlam?na gelmiyor. Foto?raf Galerimizde de g?rebilece?iniz gibi, Kapadokya ve Museum Hotel, y?l?n her zaman?nda misafirlerine dünyan?n ba?ka hi?bir b?lgesinde bulamayaca??n?z farkl? güzellikler sunmaktad?r.

   Projenin fikir babas? ve Museum Hotel (Indigo Group Ltd.) Y?netim Kurulu Ba?kan? ?mer Tosun; Osmanl?, Sel?uklu, Roma, Bizans ve Hitit d?nemlerini kapsayan ?ok geni? koleksiyona sahip se?kin bir antika koleksiyoncudur. Projenin en ba??ndan itibaren otel mü?terilerinin odalar?nda y?llar ?ncesini ya?amalar?, Kapadokya kültürünü tüm ayr?nt?lar?yla tatmalar? ve tüm otelin mü?terilerine “ya?ayan müze” hissi vermesi planlanm??t?r.

   Kesinlikle! Museum Hotel’in konumland??? ?zel alan binlerce y?ll?k onlarca ma?ara ve ta? evlerden olu?maktad?r. Museum Hotel bünyesinde bulunan ve olduk?a titiz bir restorasyon i?leminden ge?mi? ma?aralarda, t?pk? tarihi U?hisar kalesinde oldu?u gibi, Hitit, Pers ve ilk H?ristiyanlar olan Romal?lar?n ya?ad?klar? bilinmektedir. Bununla beraber; Museum Hotel’in bulundu?u b?lgede son d?nemde ya?ayan halk?n Tekeli boyuna (bir Y?rük Türkmen boyu) ait olduklar? bilinmektedir. Bu yüzden de Museum Hotel’in bulundu?u mahalle “Tekeli” olarak adland?r?lm??t?r.

   Museum Hotel konaklaman?z süresince ister odan?za ?zel Masaj hizmetlerimizden faydalanabilir, isterseniz Masaj Teras?m?zda unutulmaz bir Kapadokya tecrübesi ya?ayabilirsiniz. Tamamen ?zel bir alan olan masaj teras?m?zda; hem Kapadokya’n?n muhte?em manzaras?yla hem de mas?zlerimizin büyülü elleriyle dinlenme ?ans?na sahipsiniz. Talep etmeniz durumunda (Haziran – Ekim tarihleri aras?nda), Vadi Keyfi organizasyonlar?m?z?n bir par?as? olarak, gizli ve mistik bir Kapadokya vadisinde size ?zel ?ok farkl? bir masaj hizmetini de tecrübe edebilirsiniz.

   Türkiye’nin tek Relais & Chateaux oteli olan Museum Hotel’in bünyesinde Kapadokya’n?n en üst düzey alacarte restaurant? olan Lil’a bulunmaktad?r. Ulusal ve uluslararas? bir?ok ?dülleri bulunan Exclusive ?ef Mustafa Büyükhan ?nderli?indeki Lil’a, unutulmaya yüz tutmu? Kapadokya lezzetlerinden ve Modern Türk mutfa??n?n en güzel ?rneklerinden olu?an zengin menüsü ile hizmet vermektedir. Bunun yan?nda Museum Hotel’de olduk?a zengin ve detayl? bir sabah kahvalt?s? servisi bulunmaktad?r. Museum Hotel’in e?siz konumunun do?al bir sonucu olarak gerek kahvalt?n?zda, gerekse de ??le ve ak?am yemeklerinizde muhte?em Kapadokya manzaras?na sahip olacaks?n?z.

   Rezervasyon konusunda misafirlerimize memnuniyetle yard?mc? oluyoruz, bize rezervasyon talebinizde bilgi vermeniz yeterli olacakt?r. Balon turlar? sabah gün do?u?u ile ger?ekle?tirilmektedir. Dolay?s?yla y?l?n her d?nemi farkl? kalk?? saatleri mevcuttur.

   Klima gereksinimi olmayan birka? kaya odam?z hari? tüm odalar?m?zda klima mevcuttur.

   Tüm odalar?m?zda yüksek camlar ve yeterli do?al ???kland?rma olmakla beraber bu durumlar i?in ?zel tasarlanm?? odalar?m?z da mevcuttur. Misafirimizin bu durumu ?nceden bizlere belirtmesi yeterli olacakt?r.

   Odalar?m?z?n tamam?nda, teraslarda, havuz barda, resepsiyonda, restoranda, toplant? odas?nda, yani Museum Hotel’in tamam?nda 24 saat kesintisiz h?zl? kablosuz internet ba?lant?s? vard?r. 

   Tabi ki. Bu b?lümde bilgisayar, yaz?c?, taray?c? ve h?zl? kablosuz internet bulunmaktad?r. 

   Kapadokya’n?n tüm güzelliklerini bünyesinde bulunduran ve Kapadokya’n?n en yüksek ve g?rkemli noktas? olan U?hisar kalesi hi? ?üphesiz Kapadokya b?lgesinin en ?nemli simgelerinden biridir. Museum Hotel ise bu nadide U?hisar Kalesi’nin yama?lar?na, en ?zel noktas?na konumlanm??t?r! ?ok a??l? bir yerle?im ?zelli?ine sahip olan Museum Hotel, Kapadokya’n?n e?siz manzaras?na tümüyle hakimdir. Binlerce y?ll?k ma?aralar?n ve geleneksel ta? evlerin restore edilmesi ile olu?an bu e?siz otelin odalar?n?n ?ok büyük bir ?o?unlu?undan, Restoran?ndan, Teraslar?ndan, Barlar?ndan ve Roma havuzundan Kapadokya’y? ku?bak??? izleyebilirsiniz. Di?er tüm b?lgeye has Kaya otellerin aksine, e?siz yama? konumunun bir do?al sonucu olarak, Museum Hotel’in tüm Kaya oda ve Suitleri muhte?em bir Kapadokya manzaras?na sahiptir! Bu mükemmel konumun di?er bir sonucu olarak Museum Hotel, her sabah yüze yak?n s?cak hava balonu ile ger?ekle?en balon u?u?lar?n?n olu?turdu?u muhte?em manzaran?n en güzel izlenebildi?i konumlardan biridir. Bunun yan?nda Museum Hotel, 270°‘lik e?siz a??s? sayesinde Kapadokya’da gün do?umu ve gün bat?m?n?n ayn? gün seyredilebildi?i tek noktad?r. ?üphesiz ki U?hisar, Museum Hotel gibi e?siz bir proje i?in Kapadokya’da tüm bu imkanlar? c?mert?e sunabilecek tek ve en do?ru lokasyondur. 

   Tabi ki! Türkiye’nin tek Relais & Chateaux oteli olan Museum Hotel’in ald??? uluslararas? ?düller ise ?u ?ekildedir;

   En ?yi Lüks Butik Otel – Avrupa, World Luxury Hotel Awards 2015
   ?En ?yi Butik / ?zel Kategori Otel – Türkiye – SKAL International, Skalite Turizmde Kalite ?dülleri 2014
   En iyi Kü?ük Hotel - Avrupa, International Hotel Awards 2013 - 2014
   En iyi Kü?ük Hotel - Türkiye, International Hotel Awards 2013
   En iyi Hotel Mimarisi - Avrupa, International Hotel Awards 2013
   En iyi Hotel Mimarisi - Türkiye, International Hotel Awards 2013
   En iyi Hotel Restorasyonu ve Yenileme - Türkiye, International Hotel Awards 2013
   En iyi Tarihi Lüks Otel - Türkiye, World Luxury Hotel Awards 2013,
   En iyi Kültür Turizm Yat?r?m? 2013, The Economist - Anadolu Markalar? ?dülleri 2013
   En iyi Butik Otel Lokasyonu, Voyager dergisi En ?yiler Türkiye ?dülleri 2013 

   Museum Hotel düzenli olarak her y?l Ocak ve ?ubat aylar?nda kapsaml? yenilemelere ve iyile?tirmelere tabi tutulmaktad?r. Museum Hotel bu konuda da Türkiye’deki ?rnek otellerden biridir.

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright